NHÂN SỰ NHIỆM KỲ II (2022 – 2027)

Hội đồng công chứng viên toàn quốc gồm 75 ủy viên

Ban Thường vụ gồm 15 ủy viên

Chủ tịch: Ông Nguyễn Chí Thiện

Các Phó Chủ tịch: Ông Hoàng Xuân Hoan, Ông Nguyễn Trí Hòa, Ông Vương Quốc Tuấn, Bà Nguyễn Thị Thơ.

Tổng thư ký: Ông Đào Duy An.

BACK-TO-TOP